ตารางคลาสเรียน BARA

สัปดาห์ เรื่อง
สัปดาห์ที่ 1 การจำแนกประเภท
สัปดาห์ที่ 2 จำนวนพยางค์ เข้าใจเสียงขึ้นต้น-ลงท้าย
สัปดาห์ที่ 3 เปรียบเทียบน้ำหนัก สปริง กระดานหก เครื่องชั่ง
สัปดาห์ที่ 4 ความเข้าใจซ้าย ขวาของตนเองและบุคคลที่ 3
สัปดาห์ที่ 5 ความสัมพันธ์แบบ 1 ต่อ 1
สัปดาห์ที่ 6 รูปทรงสามมิติและส่วนประกอบของรูปทรง
สัปดาห์ที่ 7 การจับใจความ การจดจำตำแหน่งและจำนวน
สัปดาห์ที่ 8 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ภาพตัดขวาง ภาพสะท้อน
สัปดาห์ที่ 9 เปรียบเทียบความยาว หน่วยเทียบความยาว
สัปดาห์ที่ 10 การย้ายตำแหน่งในตาราง การอธิบายตำแหน่งในตาราง
สัปดาห์ที่ 11 จำนวนที่เท่ากัน การแบ่งเป็น 2 ส่วนและ 4 ส่วนเท่าๆกัน
สัปดาห์ที่ 12 การจับคู๋รูปกราฟฟิคที่เหมือนกัน การต่อจุด
สัปดาห์ที่ 13 การสร้างประโยค คำตรงข้าม
สัปดาห์ที่ 14 การจำแนกประเภท(2)
สัปดาห์ที่ 15 กฎกระดานหก ความสัมพันธ์ของ 3 สิ่ง
สัปดาห์ที่ 16 การสังเกตจากสี่ทิศทาง (1)
สัปดาห์ที่ 17 ความสัมพันธ์แบบ 1 ต่อ หลายจำนวน และการแบ่ง
สัปดาห์ที่ 18 การแยกส่วนประกอบของรูปร่าง
สัปดาห์ที่ 19 การพูด การจับใจความจากเรื่องราวและนิทานพื้นบ้านิ
สัปดาห์ที่ 20 การใช้เหตุผล (1) อนุกรม
สัปดาห์ที่ 21 ความสัมพันธ์แบบแปรผกผัน
สัปดาห์ที่ 22 การสังเกตจากสี่ทิศทาง (2)
สัปดาห์ที่ 23 โครงสร้างเลข 10 และการแลกเปลี่ยน
สัปดาห์ที่ 24 ความสมมาตร
สัปดาห์ที่ 25 การสร้างประโยค คำตรงข้าม
สัปดาห์ที่ 26 การใช้เหตุผล (1) การหมุน เงื่อนไขจากกล่องวิเศษ
สัปดาห์ที่ 27 กฎกระดานหก การทำให้สมดุล
สัปดาห์ที่ 28 การเคลื่อนที่บนแผนที่ การหาทางไปให้ถึงจุดหมาย
สัปดาห์ที่ 29 เรียนรู้จำนวนที่เพิ่มขึ้น และลดลงจากเงื่อนไขต่างๆ
สัปดาห์ที่ 30 ภาพซ้อน การหมุนภาพ
สัปดาห์ที่ 31 ความเข้าใจในเรื่องราว การแต่งประโยคและลำดับเหตุการณ์
สัปดาห์ที่ 32 วิทยาศาสตร์ สังคม การใช้เหตุผล
สัปดาห์ที่ 33 ทดสอบความเข้าใจเรื่อง ปริมาณ
สัปดาห์ที่ 34 ทดสอบความเข้าใจเรื่อง ตำแหน่ง
สัปดาห์ที่ 35 ทดสอบความเข้าใจเรื่อง จำนวน
สัปดาห์ที่ 36 ทดสอบความเข้าใจเรื่อง รูปร่าง
สัปดาห์ที่ 37 ทดสอบความเข้าใจเรื่อง ภาษา
สัปดาห์ที่ 38 ทดสอบความเข้าใจเรื่อง การดำเนินชีวิต
สัปดาห์ที่ 39 พื้นฐานก่อนขึ้นประถมศึกษาปีที่ 1 (1)
สัปดาห์ที่ 40 พื้นฐานก่อนขึ้นประถมศึกษาปีที่ 1 (2)
สัปดาห์ที่ 41 พื้นฐานก่อนขึ้นประถมศึกษาปีที่ 1 (3)
สัปดาห์ที่ 42 พื้นฐานก่อนขึ้นประถมศึกษาปีที่ 1 (4)

Kogumakai

- สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น 9 (ขึ้นลิฟท์ประตู C)

- สาขา The Walk ราชพฤกษ์ ชั้น 2 ด้านหลัง B2S

ติดต่อสอบถาม 099-5361454

e-mail:Kogumakai_thailand@hotmail.com