ตารางคลาสเรียน YURI

สัปดาห์ เรื่อง
สัปดาห์ที่ 1 ปริมาณ - ความเข้าใจคำศัพท์
สัปดาห์ที่ 2 ตำแหน่ง และคำบุพบท
สัปดาห์ที่ 3 การนับจำนวนและการเล่นบทบาทสมมติร้านค้า
สัปดาห์ที่ 4 รูปร่างเรขาคณิตพื้นฐาน
สัปดาห์ที่ 5 Action + ภาษา
สัปดาห์ที่ 6 การดำเนินชีวิต – เรียนรู้ประเพณีวันสงกรานต์ และพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก
สัปดาห์ที่ 7 ปริมาณ การตวง และอัตราส่วน
สัปดาห์ที่ 8 ตำแหน่งในตาราง
สัปดาห์ที่ 9 ความสัมพันธ์ 1 ต่อ 1
สัปดาห์ที่ 10 รูปทรงและหน้าตัด
สัปดาห์ที่ 11 เข้าใจคำศัพท์เกี่ยวกับคำกริยา ท่าทาง และการจับใจความสำคัญ
สัปดาห์ที่ 12 การดำเนินชีวิต การเคลื่อนไหว งานฝีมือ จำนวน
สัปดาห์ที่ 13 การเปรียบเทียบสั้น-ยาว” คิดหาวิธีการเปรียบเทียบ
สัปดาห์ที่ 14 ตำแหน่งและจดจำตำแหน่ง
สัปดาห์ที่ 15 จำนวน - การแบ่งเท่าๆ กัน
สัปดาห์ที่ 16 เส้นตรง-แนวนอน แนวตั้ง แนวเฉียง
สัปดาห์ที่ 17 ภาษา : คำกริยา คำคุณศัพท์ และความเข้าใจเรื่องเล่า
สัปดาห์ที่ 18 การดำเนินชีวิต:วันแม่ พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก และการทำตามกติกา
สัปดาห์ที่ 19 ความเข้าใจในเรื่องของปริมาณ กระดานหก-การเปรียบเทียบน้ำหนักิ
สัปดาห์ที่ 20 ตำแหน่ง – 4 แยก
สัปดาห์ที่ 21 การจำแนกชนิด การนับจำนวน จำนวนที่เท่ากัน
สัปดาห์ที่ 22 รูปร่างเรขาคณิต จิ๊กซอว์ รูปเงา และการสังเกตรูปร่างที่เหมือนกัน
สัปดาห์ที่ 23 ภาษา เกมกระดานคำศัพท์มหาสนุก การแต่งเรื่องราว
สัปดาห์ที่ 24 การดำเนินชีวิต : รู้จักฤดูกาล และดอกไม้ การจำแนก จำนวน
สัปดาห์ที่ 25 ความสัมพันธ์ของขนาดและการเรียงลำดับขนาด
สัปดาห์ที่ 26 การจดจำตำแหน่งและสี่แยก(2)
สัปดาห์ที่ 27 โครงสร้างเลข 4 และโครงสร้างจำนวน
สัปดาห์ที่ 28 รูปทรง-โครงสร้างสามมิติ
สัปดาห์ที่ 29 การฟังและทำความเข้าใจในเรื่องราว การจดจำคำสั่ง
สัปดาห์ที่ 30 การสังเกตพฤติกรรม(free play) และเขาวงกต
สัปดาห์ที่ 31 ลำดับของปริมาณและน้ำหนัก กฎกระดานหก
สัปดาห์ที่ 32 เคลื่อนที่เดินหน้า-ถอยหลังตามกติกา
สัปดาห์ที่ 33 เส้นทางของใบไม้ จำนวนมากกว่าและน้อยกว่า
สัปดาห์ที่ 34 ปริมาณ การแบ่งเท่าๆกัน
สัปดาห์ที่ 35 การแต่งเรื่องราว ความเข้าใจความสัมพันธ์ และคำตรงข้าม
สัปดาห์ที่ 36 งานฝีมือ พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและจำนวน
สัปดาห์ที่ 37 Pre Bara ปริมาณ
สัปดาห์ที่ 38 Pre Bara ตำแหน่ง
สัปดาห์ที่ 39 Pre Bara จำนวน
สัปดาห์ที่ 40 Pre Bara รูปร่างเรขาคณิต

Kogumakai

- สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น 9 (ขึ้นลิฟท์ประตู C)

- สาขา The Walk ราชพฤกษ์ ชั้น 2 ด้านหลัง B2S

ติดต่อสอบถาม 099-5361454

e-mail:Kogumakai_thailand@hotmail.com