คลาสเรียน

SORA (ระดับชั้นอนุบาล 1 อายุ 3-4ปี)

เด็กในช่วงวัยนี้แต่ละคนจะมีความแตกต่างเฉพาะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นด้านอารมณ์ จิตใจทางกายภาพและการดำเนินชีวิต ซึ่งคลาสเรียนนี้จะเน้นให้เด็กได้เรียนรู้การใช้ชีวิตพื้นฐาน และเตรียมพร้อมกับการใช้ชีวิตในวัยอนุบาล เด็กๆจะสามารถรับผิดชอบสิ่งของของตนเองได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า และได้เสริมสร้างประสบการณ์โดยมีกิจกรรมสอดแทรกความรู้ต่างๆ เด็กๆจะได้เรียนรู้กติกาและการรักษากติกาผ่านการทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม

นอกจากนี้การเรียนรู้ 6 ขอบเขตจะผ่านกิจกรรมที่เน้นการเคลื่อนไหวร่างกาย มีความสนุกสนาน ไม่เครียด ทำให้เด็กๆได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ และได้พัฒนาทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็กอีกด้วย

Read More

YURI (ระดับชั้นอนุบาล 2 อายุ 4-5ปี)

การเรียนรู้ 6 ขอบเขตได้แก่ ปริมาณ ตำแหน่ง จำนวน รูปทรง ภาษา และการดำเนินชีวิต ของคลาส Yuri จะเป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่นำสิ่งของทั้งใกล้ตัวที่สามารถพบ ได้ในชีวิตประจำวันและไกลตัวมาใช้เนื่องจากพลังการเรียนรู้ที่จริง ไม่ได้เกิดการการนั่งอยู่ที่โต๊ะเรียนและทำแบบฝึกหัดเท่านั้น กิจกรรมในห้องเรียนจึงเป็นการเรียนผ่านการสัมผัสสิ่งของจริงๆ เน้นให้เด็กคิดและพยายามหาคำตอบด้วยตัวเอง อีกทั้งสิ่งที่ปลูกฝังภายในห้องเรียนก็คือกระบวนการคิดและที่มาของคำตอบนั้นๆ ซึ่งการเรียนลักษณะนี้จะทำให้เด็กได้เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ ได้รับความรู้และพัฒนาทักษะการคิดอย่างแท้จริง

สำหรับคลาส Yuri นอกจากการเรียนรู้ทั้ง 6 ขอบเขตแล้ว ยังมีการปลูกฝังการทำงานเป็นทีม การรักษากฏกติกา การเคารพสิทธิ์และการฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอีกด้วย

Read More

BARA (ระดับชั้นอนุบาล 3 อายุ 5-6ปี)

เนื้อหาของ Bara Class จะเน้นพื้นฐานของการเรียนก่อนเข้าสู่การศึกษาในระดับต่อๆ ไปในอนาคต ซึ่งจะแบ่งการเรียนออกเป็น 7 ขั้น ( 7 steps curriculum) ซึ่งหลักสูตรนี้จะเป็น หลักสูตรที่เน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการคิดอย่างแท้จริง เนื่องจากในชั้นเรียนจะมีการดำเนินการสอนที่เข้มข้นขึ้น ให้เด็กได้คิดวิเคราะห์และประยุกต์มากขึ้น แต่ยังคงเน้นให้เด็กๆได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ทดลองทำด้วยตนเองและได้คุยโต้ตอบกับคุณครู บางครั้งจึงมีคำถามว่า ที่ Kogumakai สอนยากเกินไปหรือไม่ แต่การที่เราให้ความสำคัญกับพื้นฐานนั้น ไม่ได้หมายความว่าจะต้องให้เด็กเรียนรู้เฉพาะสิ่งที่ง่ายเพียงอย่างเดียว สิ่งสำคัญคือการพัฒนาให้เด็กได้มีความสามารถ ในการเรียนรู้ที่แท้จริงและนำไปคิดต่อยอดในอนาคตต่างหาก

Read More

Kogumakai

- สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น 9 (ขึ้นลิฟท์ประตู C)

- สาขา The Walk ราชพฤกษ์ ชั้น 2 ด้านหลัง B2S

ติดต่อสอบถาม 099-5361454

e-mail:Kogumakai_thailand@hotmail.com